Strona główna | Władze | Wydział
 
­­­­­­ ­ ­ ­

  Władze Wydziału  (kadencja 2016-2020)


 

­­

 

DZIEKAN ­ ­
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek

 

Kieruje działalnością Wydziału i reprezentuje go na zewnątrz.

e-mail: zbigniew.gnutek@pwr.edu.pl

Budynek A-1, pokój 243, tel. 71 320 23 25­

 

­

 

 

Prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. nadzw.

 

Zastępuje Dziekana podczas jego nieobecności. Współpracuje z Dziekanem w zakresie finansów Wydziału. Prowadzi właściwą dla Wydziału politykę kadrową. Nadzoruje i koordynuje pracę Dyrektora Administracyjnego Wydziału oraz Koordynatora Dziekana ds. Strategii i Ryzyka. Sprawuje nadzór nad laboratoriami akredytowanymi, gospodarką aparaturą oraz mieniem Wydziału przy współpracy z Dyrektorem Administracyjnym. Odpowiada za kontakty i współpracę z instytucjami, projekty i inwestycje związane z rozwojem Wydziału. Współpracuje z Konwentem Wydziału.

e-mail: artur.andruszkiewicz@pwr.edu.pl

 

Budynek A-1, pokój 243 , tel. 71 320 23 25,  71 320 23 70

 

Dyżury Prodziekana: wtorek 9:00 - 12:00

 

 

­ 

 

 

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. nadzw.­

 

Odpowiada za koordynację międzynarodowych umów o współpracy. Nawiązuje i rozwija współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi. Prowadzi nadzór nad studiami doktoranckimi i różnymi formami samokształcenia przy współpracy z Kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz Kierownikiem Studiów Podyplomowych. Czuwa nad prawidłowym trybem przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Poprzez swe działania inspiruje rozwój kadry i nadzoruje pozyskiwanie grantów badawczych. Współtworzy politykę publikacyjną Wydziału i sprawuje nadzór nad dokumentacją ewaluacji jednostki, akredytacji PKA.

 

e-mail: slawomir.pietrowicz@pwr.edu.pl


Budynek A-4, pokój 103, tel. 71 320 21 65

 

Dyżury Prodziekana: wtorek 11:00 - 13:00, czwartek 9:00 - 11:00


 

 

 

 

Prodziekan ds. dydaktyki
dr inż. Michał Pomorski

 

Nadzoruje proces dydaktyczny i odpowiada za wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nadzoruje i kontroluje zlecanie zajęć dydaktycznych oraz rozliczaniem pensum. Sporządza harmonogramy sesji egzaminacyjnych i nadzoruje sporządzanie semestralnych rozkładów zajęć dydaktycznych. Nadzoruje zapisy, podział studentów na grupy specjalnościowe, proces zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych i przejściowych organizuje egzaminy dyplomowe i nadzoruje prace komisji w porozumieniu z Prodziekanem ds. Studenckich. Prowadzi nadzór nad jakością kształcenia. Opracowuje wnioski dydaktyczne wynikające z propozycji Konwentu Wydziałowego i innych interesariuszy.

e-mail: michal.pomorski@pwr.edu.pl

 

Budynek A-4, pokój 103, tel. 71 320 21 65, 71 320 20 53

  ­

Dyżury Prodziekana: poniedziałek i wtorek 9:00 - 11:00

 

­

 

 

 

Prodziekan ds. studenckich
­dr inż. Andrzej Tatarek

 

Rozpatruje wnioski studentów i podejmuje decyzje w sprawach związanych z kształceniem, pomocą materialną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi nadzór nad realizacją praktyk studenckich i międzynarodowych wymian studentów oraz doktorantów. Sprawuje opiekę nad studentami wybitnie uzdolnionymi i niepełnosprawnymi. Nadzoruje działalność kół naukowych i organizacji na Wydziale. Odpowiada za organizację konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Wnioskuje o nagrody dla dobrych i aktywnych studentów. Współdziała z samorządem studenckim oraz pełnomocnikiem ds. aktywności studenckiej.

 

e-mail: andrzej.tatarek@pwr.edu.pl

 

Budynek A-1, pokój 245, tel. 71 320 26 71

 

Dyżury Prodziekana: Studenci | Studia stacjonarne | Ogłoszenia

­­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty