Strona główna | Profil Wydziału | Misja Wydziału
 

Wydział charakteryzuje intensywna współpraca z przemysłem, co powoduje, że jego rozwój i kierunki kształcenia studentów są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy zarówno w energetyce (energetyka konwencjonalna, jądrowa, nowoczesne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii), jak i w przemyśle lotniczym (diagnostyka i eksploatacja statków powietrznych), maszynowym, ciepłowniczym i chłodniczym, a także petrochemicznym, spożywczym i farmaceutycznym (projektowanie, budowa i eksploatacja aparatury procesowej).

Dlaczego energetyka...

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej jest jednym z tych wydziałów w Polsce, które kształcą studentów na potrzeby energetyki i innych gałęzi przemysłu. Energetyka należy do strategicznych, najważniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki narodowej. Nie tylko w Polsce, praktycznie we wszystkich krajach świata. Gdy obserwujemy w telewizji pojazd poruszający się po powierzchni Marsa, żeglujemy po Internecie, bawimy się na dyskotece albo odpoczywamy nad książką w ciepłym i jasno oświetlonym pokoju w długi zimowy wieczór, nie zapominajmy, że byłoby to niemożliwe, gdyby w ciągu ostatnich dwustu lat nie nastąpił gwałtowny wzrost podaży energii.

Energia cieplna, elektryczna i mechaniczna produkowana była dotychczas głównie z nieodnawialnych paliw: z gazu ziemnego, ropy naftowej czy węgla kamiennego. tego rodzaju zasoby energetyczne są ograniczone. Z jednej strony obserwujemy w naszym kraju ogromny popyt na energię, z drugiej jednak istnieją w naszym społeczeństwie obawy przed energetyką jądrową. Niezmiernie ważna jest dziś odpowiedź na pytanie: jak zaspokoić wszystkie te potrzeby przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i spełnieniu wymogu oszczędności ? W naszym kraju modernizowane są lub wymieniane na nowe całe zestawy energetyczne produkujące energię cieplną lub elektryczną.

Podstawowym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz obniżenie kosztów produkcji przy spełnionych warunkach ochrony atmosfery. W warunkach nowej sytuacji gospodarczo - politycznej, równolegle do zmieniającej się energetyki zawodowej, następuje gwałtowny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, w których podstawową rolę odgrywają gospodarka paliwami i energią oraz takie procesy jednostkowe jak: suszarnictwo, chłodnictwo, rozdrobnienie, flotacja, mieszanie, filtrowanie itp. W tej sytuacji na rynku pracy występuje bardzo duże zapotrzebowanie na inżynierów mechaników-energetyków przygotowanych do kompleksowego rozwiązywania zadań przetwarzania i racjonalnego wykorzystania energii w energetyce zawodowej, w ciepłownictwie i energetyce przemysłowej, w małych i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Od początku swojego istnienia Wydział dba o ciągłe umacnianie wysokiej pozycji w zakresie dydaktyki i prowadzonych badań naukowych. Potwierdza to Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, przyznając w roku 2003 Certyfikat wysokiej jakości kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn. W 2006 roku kierunek ten uzyskał także pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 
Na Wydziale prowadzone są wszystkie typowe formy nauczania - wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, projekty i seminaria. Szczególnie cennym doświadczeniem dla studentów jest praca na specjalistycznych stanowiskach laboratoryjnych, związanych z ich kierunkiem studiowania. Tutaj mają możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podręcznikowej z działaniem realnych urządzeń, obserwacji odpowiednich zjawisk fizycznych oraz poznania procesów technologicznych.

Wydział Mechaniczno-Energetyczny w praktycznym kształceniu studentów idzie jeszcze o krok dalej. Niektóre z zajęć odbywają się na terenie elektrociepłowni wrocławskich, należących do Kogeneracji S.A., gdzie studenci zapoznają się z pracą dużych, rzeczywistych obiektów pracujących w przedsiębiorstwie.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty