Menu
 
 
 
Strona główna | Oferta dla gospodarki
 

Zakres działalności naukowej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego:
1.    maszyny i urządzenia energetyczne
2.    budowa i eksploatacja maszyn i systemów energetycznych
3.    pomiary i badania maszyn i urządzeń energetycznych
4.    procesy i techniki konwersji energii
5.    fizyczne i chemiczne podstawy energetyki
6.    modelowanie numeryczne maszyn i procesów energetycznych
7.    techniki spalania i ochrona środowiska
8.    energetyka ze źródeł odnawialnych
9.    energetyka jądrowa
10.  chłodnictwo i kriogenika
11.  ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
12.  aparatura procesowa
13.  inżynieria lotnicza
14.  mechatronika
15.  termodynamika
16.  wymiana ciepła
17.  mechanika płynów
18.  automatyka procesów konwersji energii.Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej (W9/K1)
Oferta naukowo-badawcza Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej (W9/K1) obejmuje:

 • badania procesów cieplnych, badania dotyczące aspektów bezpieczeństwa użytkowania dużych systemów kriogenicznych, skuteczności kriogenicznych izolacji termicznych, właściwości fizycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz możliwość ich zastosowania w urządzeniach technicznych, w szczególności energetycznych; badania i rozwój chłodziarek i skraplarek kriogenicznych różnego przeznaczenia, w tym chłodziarek opartych na mieszaninach gazowych
 • badania statycznych i dynamicznych modeli statków powietrznych,  badania eksperymentalne w zakresie wizualizacji barwnej opływu
 • badania rezystywności i przenikalności elektrycznej olejów silnikowych i przekładniowych, badania elektryzacji olejów silnikowych i przekładniowych, badania uszczelnień skojarzonych w układach z elementami wirującymi, wyznaczania współczynnika tarcia i zużycia elastomerów
 • badania stanu zanieczyszczenia gleby, wody i osadów dennych oraz opracowanie technologii ich oczyszczania; procesy rozdziału substancji – filtracja, mikro i ultra filtracja, sedymentacja, flokulacja naturalna i chemiczna, odwadnianie osadów; procesy membranowe; zastosowanie procesów zamrażania do koncentracji i separacji zanieczyszczeń stałych i ciekłych; biofiltracja w złożu materiału ziarnistego - zastosowanie do oczyszczania cieczy o wysokim stężeniu zanieczyszczeń;
 • zastosowanie czystego tlenu w procesach oczyszczania ścieków; kontrola i sterowanie procesów inżynierii procesowej
 • badania charakterystyki geometrycznej mikroobiektów i ich zbiorowisk oraz ich wytrzymałości mechanicznej; przepływy przez materiały rozdrobnione oraz przepływy dwufazowe; badania związane z rozdziałem i klasyfikacją materiałów, odwadnianiem i granulacją materiałów rozdrobnionych oraz  zagospodarowaniem osadów
 • wybór optymalnych parametrów pracy krystalizatorów pod kątem poprawy jakości otrzymywanego produktu krystalicznego; wyznaczanie parametrów kinetycznych procesu krystalizacji; oczyszczanie substancji organicznych na drodze krystalizacji; projektowanie nowych rozwiązań procesowych i aparaturowych stosowanych w krystalizacji przemysłowej z roztworów i stopów

 

 


Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych (W9/K2)
Oferta naukowo-badawcza Katedry Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych (W9/K2) obejmuje:

 • badania procesów termodynamicznych zachodzących w maszynach i urządzeniach cieplnych, prowadzenie badań dotyczących własności cieplnych substancji stosowanych jako paliwa, czynniki robocze i materiały konstrukcyjne w nowoczesnych układach inżynierii przemysłowej (zwłaszcza energetyki, w tym energetyki ze źródeł odnawialnych i energetyki niekonwencjonalnej, chłodnictwa, inżynierii procesowej i innych)
 • badanie efektywności konwersji energii kolektorów słonecznych; wpływ temperatury odparowania na efektywność działania chłodziarki/pompy ciepła; wpływ temperatury kondensacji na efektywność działania chłodziarki/pompy ciepła; identyfikacja obiegu chłodziarki/pompy ciepła, realizowanego przez urządzenia domowego użytku
 • badania procesów przewodzenia ciepła, konwekcyjnego i radiacyjnego ruchu ciepła, wymienników ciepła; numeryczne modelowanie procesów wymiany ciepła
 • badania nad procesami osadzania pyłów w polu elektrycznym w elektrofiltrze, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów drobnych; badania nowych konstrukcji elektrod ulotowych w aspekcie poprawy skuteczności działania elektrofiltrów przemysłowych; badania modelowe nad optymalizacją urządzeń ochrony atmosfery; badania właściwości fizyko-chemicznych pyłów i ich wpływu na pracę urządzeń odpylających; modelowanie numeryczne procesów zachodzących w elektrofiltrach.
 • pomiary, bilanse oraz analizy pracy maszyn, urządzeń termoenergetycznych i zakładów przemysłowych w aspekcie strat energetycznych (nominalnych i nadmiernych) i możliwości ich modernizacji w celu wykorzystania energii odpadowej

 

 


Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych (W9/K3)
Oferta naukowo-badawcza Katedry Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych (W9/K3) obejmuje:

 • pomiary i badania właściwości fizykochemicznych paliw (węgiel, odpady węglowe, biomasa, i in.), optymalizowanie doboru mieszanin paliwowych; oznaczanie parametrów charakteryzujących paliwa ze względu na tworzenie zagrożeń pożarowo-wybuchowych, żużlowania i popielenia, emisji zanieczyszczeń gazowych i metali ciężkich, korozji i erozji; badania procesów spalania, zgazowania, pirolizy i waloryzacji stałych paliw kopalnych, odpadów i biomasy; badania, pomiary, doradztwo i ekspertyzy oraz opiniowanie przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych w zakresie: pomiarów kotłów i instalacji młynowych, gospodarki paliwowo-energetycznej, czystych technologii węglowych, spalania i współspalania biomasy w kotłach, zapłonu i samozapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej, ochrony kotłów przed tworzeniem się osadów żużla i popiołu, pomiarów procesów spalania, pirolizy i zgazowania paliw stałych, oceny zagrożeń pożarowo-wybuchowych w czasie mielenia i współspalania biomasy i innych paliw alternatywnych, pomiarów sprawności kotła w czasie spalania i współspalania biomasy, wdrażania nowych technologii związanych z wykorzystaniem paliw, odnawialnych paliw i źródeł energii lub odpadów
 • badania właściwości materiałów, ich degradacji pod wpływem czynników zewnętrznych; wykonuje ekspertyzy i prowadzi doradztwo techniczne w zakresie inżynierii i technologii materiałowych, doboru materiałów konstrukcyjnych oraz optymalizacji składu chemicznego i mikrostruktury
 • badania sposobu powstawania struktur wirowych, doprowadzania przez nie do oderwania warstwy przyściennej i formowania się nowych struktur wirowych z wyprodukowanej porcji wirowości po procesie erupcji
 • badania mające na celu ograniczenie zjawiska emisji rtęci towarzyszącego procesom spalania; analiza paliw i parametrów procesów energetycznych wpływających na przemiany rtęci w spalinach i stałych odpadach paleniskowych
Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych (W9/Z1)
Oferta naukowo-badawcza Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych (W9/Z1) obejmuje:

 • badania jakości spalania różnych paliw z wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych; kontrola i monitoring zagrożenia korozją wysokotemperaturową oraz procesu szlakowania palenisk kotłowych; dobór metod odsiarczania i odazotowania spalin; ocena sprawności obiektów energetycznych i ich optymalizacja; dobór optymalnych parametrów waloryzacji paliw kopalnych i biomasowych ze względu na zużycie energii i właściwości produktu, określenie właściwości termo-kinetycznych substancji dla różnych gałęzi przemysłu ze względu na zagrożenia wybuchem i konieczność zastosowania zabezpieczeń pożarowo-wybuchowych
 • badania konwersji energii w innowacyjnych i nowych technologiach: ogniwa paliwowe, kolektory i baterie słoneczne, procesy termiczno-chemicznej przeróbki paliw na paliwa wysokogatunkowe, badania technologii CCS z zastosowaniem stałych i ciekłych sorbentów; badania właściwości fizyko-chemicznych paliw niskogatunkowych, biopaliw i popiołów oraz ich reaktywności w procesach spalania i zgazowania
Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych (W9/Z2)

Oferta naukowo-badawcza Zakładu Mechaniki i Systemów Energetycznych (W9/Z2) obejmuje:

 • badanie procesów cieplno-przepływowych
 • badanie zjawisk wytwarzania i oczyszczania gazu z procesu pirolizy
 • badania kawitacyjneZakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych (W9/Z3)

Oferta naukowo-badawcza Zakładu Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych (W9/Z3) obejmuje:

 • badania w zakresie maszyn przepływowych, techniki uszczelniania i armatury, urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, napędów silnikowych, alternatywnych i paliw


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty