Strona główna | Studia niestacjonarne | Opłaty
 
­

  ­

  WZÓR UMOWY  o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych pobierz plik

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017­

 
  ENERGETYKA  I stopień
2530  za semestr
 II stopień 2750  za semestr
  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 I stopień 2530  za semestr
 II stopień 2750  za semestr


UWAGA -
Opłata za semestr do 10.03.2017r. - w przypadku płatności jednorazowej

 

Opłata za kursy powtórkowe  do 10.03.2017 r. - w przypadku płatności jednorazowej

FAKTURY: studenci  ubiegający się o wystawienie przez uczelnię faktury za studia powinni złożyć
w każdym semestrze stosowne pismo wystawione przez zakład pracy - ostateczny termin  złożenia pisma na semestr LETNI 2016/2017 
upływa  31.01.2017 r.  (wtorek).

 

WAŻNE- GENEROWANIE PODANIA O ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA RATY

Podanie o rozłożenie naliczonej  płatności na raty dostępne jest na portalu studenckim EDUKACJA.CL  (edukacja.pwr.wroc.pl) w opcji:

Opłaty ›› Moje naliczone opłaty ›› Złóż podanie" (dla opłaty, która miałaby być rozłożona na raty)

 

Uwaga: opłata musi mieć status "Aktywna" - po zmianie statusu opłaty na "Do zapłaty" funkcjonalność "Złóż podanie" jest dla tej opłaty nieaktywna.

 

 

PODANIE- rozłożenie płatności na raty - studia I stopnia - inżynierskie pobierz plik

PODANIE- rozłożenie płatności na raty - studia II stopnia - magisterskie  - pobierz plik

PODANIE- rozłożenie płatności na raty - kursy powtórkowe/różnice programowe - pobierz plik

 

UWAGA  Warunkiem rozłożenia płatności na raty (za studia/za kursy powtórkowe/różnice programowe) jest złożenie podania  z uzasadnieniem w dziekanacie (p.245) oraz uzyskanie zgody Pana Prodziekana ds. studenckich. Podanie należy wydrukować i podpisane dostarczyć do dziekanatu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2017r.- pierwszy zjazd. 

W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie będzie wysyłane z systemu powiadomienie o braku wpłaty oraz niezwłocznie będzie wszczynana procedura skreślenia. 

Opłaty za studia w semestrze  - płatność w  4 równych ratach.


do 10.03.2017r. 1 rata

do 31.03.2017r. 2 rata

do 28.04.2017r. 3 rata

do 15.05.2017r. 4 rata

 

INFORMACJE:

 

Ponieważ w indywidualnych przypadkach system Edukacja.CL może nie naliczyć wszystkich opłat, student zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia opłaty za kursy, które powtarza/są różnicami programowymi. 


1. Uczelnia pobiera a Student zobowiązuje się wnosić następujące opłaty na studiach niestacjonarnych (umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych.
2. Opłatę semestralną za studia / opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce/ za zajęcia dydaktyczne (kursy/grupy kursów) wynikające z różnic programowych student wnosi jednorazowo lub w 4 równych ratach. Opłatę za studia niestacjonarne przy płatnościach jednorazowych należy wnieść najpóźniej do 15 października  w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowym), a w kolejnych latach do 15 października za kursy powtarzane i kursy wynikające z różnic programowych (w semestrze zimowym) oraz  do 10 marca  
(w semestrze letnim),
w każdym roku akademickim. Opłata za studia niestacjonarne przy płatnościach ratalnych musi być wniesiona w terminach wynikających z pisemnego uzgodnienia. 
Opłata za kursy powtórkowe:
•  za powtarzanie kursu „projekt inżynierski”, „praca dyplomowa inżynierska/licencjacka”, itp. (na studiach I stopnia) rozumianego jako dzieło: 600,00 zł,
•  za powtarzanie kursu „praca dyplomowa magisterska” (na studiach II stopnia) rozumianego jako dzieło: 900,00 zł,
•  za powtarzanie 1 godziny innego kursu semestralnego: 10,00 zł, np. za 12 godzin semestralnie 120,00 zł.
• za zajęcia dydaktyczne (kursy/grupy kursów) wynikające z różnic programowych (w przypadku zmiany kierunku studiów, uczelni, lub wydziału albo zmiany systemu studiów, po wznowieniu studiów itp.), w wysokości równej opłacie za powtarzanie kursu z powodu niezadowalających wyników w nauce (za 1 godzinę kursu semestralnego: 10,00 zł, np. za 12 godzin semestralnie 120,00 zł)
3.  W przypadku, gdy dni płatności wypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) terminy płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.
4.Wpis Studenta na kolejny semestr uzależniony jest od wniesienia danej opłaty semestralnej za studia niestacjonarne lub jej umówionej pierwszej raty, a także -  w przypadku powtarzania kursów z powodu niezadowalających wyników w nauce  – odpowiednio opłaty za powtarzanie kursu/kursów lub opłaty za zajęcia dydaktyczne wynikające z różnic programowych, a w przypadku rozłożenia tych opłat na raty – wniesienia pierwszej raty tej wpłaty.
5.Niedokonanie wpłaty i rozliczenia (rozliczenie to data wpływu środków
w systemie Edukacja CL - należy przewidzieć czas związany z operacjami bankowymi we właściwym terminie będzie traktowane jako brak wpłaty, co może skutkować wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów, zgodnie z paragrafem 19 ust. 1 p. 7 Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej.
Ponieważ w indywidualnych przypadkach system Edukacja.CL może nie naliczyć wszystkich opłat, student zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia opłaty za kursy, które powtarza oraz do dokonania opłaty.
UWAGA: Opłatę należy wnieść tylko za kursy, które będą realizowane w danym semestrze.


Dodatkowe opłaty związane ze studiami (także należy wnosić na indywidualne konto studenta)

  • Opłata za Elektroniczną Legitymacją Studencką - 17,00 zł,
  • Opłata za duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - 25,50 zł ,
  • Opłata za dyplom w języku polskim - 60,00 zł,
  • Opłata za odpis dyplomu w języku obcym - 40,00 zł  

 


 


 

 

  

­

 


 

 


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty