Strona główna | Postępowania awansowe | Postępowania o tytuł naukowy
 

 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Henrykowi Kudeli - POSTĘPOWANIE W TOKU

 

Dr hab. inż. Henryk Kudela z Politechniki Wrocławskiej złożył do Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych.

 

 • 18.05.2016 r. - Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego powołała zespół ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych, dr hab. inż. Henrykowi Kudeli.
 • 15.06.2016 r. - Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego podjęła uchwały dotyczące wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych oraz zaopiniowała dziesięciu kandydatów na recenzentów w tym postępowaniu. ­
 • 07.10.2016 r.  -  Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów powołała pięciu recenzentów w w/w postępowaniu:
 1. prof. Tadeusz  Chmielniak -  Politechnika Śląska w Gliwicach,
 2. prof. Piotr Doerffer - Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
 3. prof. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska,
 4. prof. Tomasz Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 5. prof. Ewa Tuliszka - Sznitko - Politechnika Poznańska
 • 25.01.2017 r. - Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. Henrykowi Kudeli

·       


 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora wg przepisów znowelizowanej w roku 2011 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 
USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1198) - pobierz plik
 
USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ((Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. - tekst ujednolicony D.U. z dnia 2 grudnia 2014 r. poz. 1852) - pobierz plik
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - pobierz plik  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - pobierz plik    
 
Komunikat 2/2013 Centralnej Komisji - zobacz 


Wnioski Centralnej Komisji  w sprawie nadania tytułu profesora
- zobacz


Procedura postępowania o nadanie tytułu profesora - pobierz plik 
 

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora zwraca się oryginały dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego.

 • Wniosek kierowany do Dziekana Wydziału z prośbą o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora z określeniem obszaru i dziedziny naukowej.  [6 egz.]

 • Poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy . [6 egz.]

 • Autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający: a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne, b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych, c) działalność popularyzującą naukę.  [6 egz.]

 • Ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. [6 egz.] - pobierz plik

 • Kwestionariusz osobowy z fotografią, zawierający dane aktualne w chwili złożenia wniosku. [6 egz.] - pobierz plik

 • Wykaz osiągnięć - tabela [6 egz.] - pobierz plik

 • Kilka prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych bądź wynalazków, zaś w odniesieniu do twórczości artystycznej – zapis wyników tej twórczości i ich prezentacji w formie elektronicznej, fotograficznej lub kopii kserograficznych [forma zwarta] [6 egz.]

 • Kserokopie dowodu osobistego ( lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata) [zgodnie z Komunikatem 2/2013 CK]. [1 egz.]

 • Zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora (w przypadku osób spoza Wydziału). [1 egz]

 • Wykaz złożonych dokumentów. [6 egz.]

 
Dostarczyć należy również:

 • Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora opracowany wg wzoru (3 egz.) - pobierz plik
 • Wniosek (opisowy) o nadanie tytułu profesora opracowany wg wzoru (2 egz.) - pobierz plik

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty