Strona główna | Stopnie i tytuły naukowe | Doktoraty wg. ustawy znowelizowanej
 

 
OKREŚLENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455)

- ustawa znowelizowana

 

Przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. 1 października 2011 r., są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy znowelizowanej, czyli do 30.09.2013r., na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, mogą być prowadzone przewody doktorskie na nowych lub dotychczasowych zasadach (art.33, ust. 2 ustawy nowelizującej). Możliwość wyboru obejmuje doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2012 r.).

 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie od 01.10.2012 r. mają obowiązek otworzyć przewód doktorski według ustawy znowelizowanej (zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich).

 

I. Zmiany w zakresie przewodów doktorskich (wynikające z ustawy znowelizowanej):

 • Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11, ust. 2 ustawy).

 • Rozprawa doktorska może mieć formę spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, z ich opisem w języku polskim i angielskim (art.13, ust. 2 i 6 ustawy), za zgodą rady prowadzącej przewód rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski (art. 13 ust. 5 ustawy).

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej do dnia nadania stopnia doktora (art. 13, ust. 7 ustawy).

 • Powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych (art. 20, ust. 5 ustawy).

 • Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników – może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art. 20, ust. 7).

II. Wykaz dokumentów potrzebnych do otwarcia przewodu doktorskiego w trybie z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01.10.2011 r. (ustawa znowelizowana):

 

Kandydat składa komplet dokumentów:

 • Wniosek skierowany do Dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz propozycję, co do osoby promotora pracy (Zwracam się z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego pt:”…”, w obszarze wiedzy nauki techniczne, w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie: energetyka lub budowa i eksploatacja maszyn. Na promotora proponuję…. . Jako dyscyplinę dodatkową wybieram…). Przewód doktorski ma być wszczęty wg Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) w trybie ze zmianami wchodzącymi w życie z dn. 01.10.2011r.” ;  We wniosku można również zaproponować promotora pomocniczego (maksymalnie ze stopniem doktora).

 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego;

 • Koncepcje rozprawy doktorskiej (uzasadnienie podjęcia tematu, stan badań, cele badawcze, metody badań, przedmiot i zakres badań - max. 4 stron, + bibliografia);

 • Życiorys;

 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie – obligatoryjne złożenie oświadczenia o ubieganiu się lub nie o nadanie stopnia doktora (Oświadczam, iż nigdy wcześniej nie ubiegałem się o nadanie stopnia doktora).

 • Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę

 • Od kandydatów wymagane jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego (dołączyć kopię publikacji)

 • Od kandydatów spoza jednostki wymagane jest pismo z jednostki zatrudniającej o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego (koszty może też pokryć osoba prywatna lub jednostka przeprowadzająca przewód za zgodą Dziekana)

 • Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

       - opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
       - certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego
          (w celu późniejszego zwolnienia z egzaminu doktorskiego)
       - wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

Kandydat - przed wszczęciem przewodu doktorskiego ma obowiązek przedstawienia koncepcji rozprawy doktorskiej na seminarium naukowym (wymagany protokół z seminarium + lista obecności); Seminarium proszę ustalać z promotorem.

 

III. Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej (wg ustawy po nowelizacji):

 

Rozprawę doktorską doktorant przedkłada w pięciu egzemplarzach - w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej na płycie CD; każdy egzemplarz ma zawierać streszczenie w wersji angielskiej. Praca doktorska w wersji elektronicznej (CD/DVD) ma być zapisana w formacie PDF, scalona w jednym pliku.

 

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, należy przedłożyć dokładny opis tej pracy wskazujący problem naukowy lub zagadnienie artystyczne, które zostało w niej rozwiązane.

 

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

 

Rozprawa powinna być klejona lub oprawiona w twarda okładkę. Praca ma być w formacie A-4, układ stron dowolny.

 

Ponadto wraz z pracą doktorant składa pismo promotora, które powinno zawierać:

 • Oświadczenie o ukończeniu pracy
 • Nazwiska proponowanych recenzentów.

Dodatkowo doktorant składa wniosek o wyznaczenie komisji egzaminów doktorskich wraz z informacją o wybranej dyscyplinie dodatkowej (wykaz dyscyplin na końcu strony) i języku obcym.

 

Jeżeli temat rozprawy uległ zmianie doktorant składa pismo do Dziekana z prośbą o uściślenie tematu pracy.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty