Strona główna | Studia stacjonarne III-go stopnia | Przewody doktorskie
 

Informacje ogólne:

  Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie od 01.10.2012 r. mają obowiązek otworzyć przewód doktorski według ustawy znowelizowanej (zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich). 

 ­

 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad wyróżniania prac doktorskich - ­pobierz plik
 • Postanowienie  Rady Wydziału z dnia 05.06.2013 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy: promotor może sprawować opiekę naukową nad pięcioma doktorantami, a promotor  pomocniczy nad trzema doktorantami. 
 • Postanowienie Rady Wydziału z dnia 25.09.2013 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej przez osoby skreślone z listy uczestników studiów doktoranckich: zaproponowano, aby okres ten trwał nie dłużej niż 6 miesięcy od daty skreślenia.
 • Uchwała Rady Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  nr 7/R/2013

  podjęta na posiedzeniu  25.09.2013 r. w sprawie  określenie terminu

  wszczęcia przewodu doktorskiego na studiach doktoranckich.

   

  Działając na podstawie § 4 ust. 16 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej, Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyjęła,  że wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora pomocniczego powinno  nastąpić nie później niż do zakończenia  piątego semestru studiów doktoranckich.   


 • Uchwała Rady Wydziału Mechaniczno – Energetycznego nr 16/D/2013 z dnia 25 września 2013 w sprawie określenia liczby godzin oraz sposobu prowadzenia zajęć przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych oraz w ramach pracy zarobkowej w roku akademickim 2013/2014

   

   

  Działając w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 61/2013 Zasady zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akademickim 2013/2014 Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego:

   

  1.        ustala na rok akademicki 2013/2014 następujące liczby godzin zajęć prowadzonych przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych (pkt. 4.11 i 6.3.3 ZW61/20133):

  ·         doktoranci pobierający stypendium: 90 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie;

  ·         doktoranci nie pobierający stypendium: 30 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie.

  2.        wyraża zgodę na podjęcie pracy zarobkowej przez doktorantów (pkt. 3.3.3 ZW61/20133) w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe) w wymiarze wynikającym z pkt. 7.4.1 ZW61/2013, tj.:

  • 90 godzin dla doktorantów pobierających stypendium,
  • 150 godzin dla doktorantów nie pobierających stypendium.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty