Strona główna | Studia stacjonarne III-go stopnia | Tok studiów doktoranckich
 

 

Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na indywidualnie umotywowane i zatwierdzone przez opiekuna naukowego odstępstwa od programu studiów uchwalonego przez Radę Wydziału.


Wszystkie kursy (fakultatywne i obowiązkowe) kończą się egzaminem, a zaliczenie seminarium wymaga wygłoszenia referatu.

Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów wynosi 390 godzin i odpowiada 53 punktom ECTS, w tym 22 pkt. ECTS w ramach zajęć fakultatywnych rozwijającym umiejętności dydaktyczne lub zawodowe: 4 seminaria (po 15 godzin - starsze lata miały 2x30) [SI, SK, SS], na których doktorant wygłasza referat, łącznie w wymiarze 60 godzin - 4 pkt. ECTS, oraz 3 kursy kierunkowe (zawodowe) w danej dyscyplinie, lub interdyscyplinarne [WKK], łącznie w wymiarze 90 godzin - 18 pkt. ECTS.
­
Punkty ECTS obowiązują doktorantów będących na I roku, czyli zaczynających studia doktoranckie od 01.10.2012 r.

Nie naliczamy punktów za praktykę doktorancką.

W ZW 11/2012 ustalono następujące minimalne wymagania programowe zakresu kształcenia i odpowiadające im liczby Zajęć Zorganizowanych w Uczelni (ZZU) i liczby punktów ECTS, zawarte w tabeli. 

  

Zakres kształcenia

Liczba godzin ZZU

Liczba punktów ECTS

Realizacja

Przedmioty podstawowe ogólnouczelniane

60

12

Wydziały,

2 kursy

po 30 godzin

Kurs dydaktyczny szkoły wyższej część I.

60

10

SNH

Przedmiot humanistyczny

lub menadżerski

30

3

SNH lub Wydziały

Język obcy – angielski

90

6

SJO

Przedmioty kierunkowe

w danej dyscyplinie lub

interdyscyplinarne

90

18

Wydziały,

3 kursy

po 30 godzin

Seminarium interdyscyplinarne, w dyscyplinie, specjalistyczne

60

4

Wydziały,

4 kursy

po 15 godzin


Przedmiot humanistyczny lub menadżerski w wymiarze 30 ­godzin i 3 punktów ECTS, realizowany przez Studium Nauk Humanistycznych lub wydziały w celu przygotowania do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej. ­

Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe obejmują zajęcia, na których doktorant zdobywa kwalifikację w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych – Kurs dydaktyczny szkoły wyższej część I w wymiarze 60 godzin - 10 pkt. ECTS, oraz część II nadobowiązkowa - 45 godzin, 4 punkty ECTS i zajęcia ewaluacyjne - 5 godzin.

Kursy nadobowiązkowe stwarzają warunki do:

- ukończenia pełnego kursu dydaktyki szkoły wyższej - część II nadobowiązkowa - 45 godzin, 4 punkty ECTS i zajęcia ewaluacyjne - 5 godzin, po którego ukończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wystawiane przez Studium Nauk Humanistycznych,

- przygotowania do egzaminów doktorskich w zakresie obcego języka nowożytnego innego niż język angielski, w wymiarze 30 lub 60 godzin.

Dodatkowe informacje:

Zaliczenie pierwszego roku studiów wymaga wygłoszenia referatu o postępach w realizacji pracy doktorskiej w ramach Seminarium Interdyscyplinarnego, a dla studentów drugiego roku i wyższych roczników zaliczenie sesji sprawozdawczej z osiągnięć w pracy doktorskiej.

 

Zaliczenie seminarium obowiązkowego dla słuchaczy I i II roku wymaga wygłoszenia referatu.

Warunkiem zakończenia studiów doktoranckich jest: (Regulamin studiów doktoranckich § 5 pkt. 11):

- zrealizowanie wszystkich elementów programu nauczania;

- wykonanie zadań określonych w programach;

- zaliczenie wszystkich semestrów;

Za zgodą Kierownika studiów doktoranckich doktoranci Wydziału M-E mogą w ramach kursów uczestniczyć w zajęciach organizowanych na innych uczelniach wyższych pod warunkiem, iż wybrane zajęcia są związane z zakresem p­­­isanej dysertacji lub pomocne w jej pisaniu oraz wyraża na to zgodę Promotor. 

 

 

­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty