Strona główna | Studia stacjonarne III-go stopnia | Rekrutacja
 

 

Terminarz procesu rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

 1. 07.04.2017 r. otwarte spotkanie z kandydatami godz. 15.00 sala 1.28 bud. C-13
 2. Test ogólny 22.06.2017 r. godz. 15:15 sala 301 bud. D-1 - test polega na rozwiązywaniu prostych zadań z przedmiotów: matematyki i fizyki, (Wydziały W-2,W10) *
 3. Egzamin z języka angielskiego, odbędzie się 14.06.2017 r. w  sali 1.30 bud. C-13 godz. 9:00 (Wydziały  W-1, W-2, W-8, W-9, W-10, W-11,)
 4. Egzamin z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego odbędzie się 23.06.2017 r. godz. 10:15 (Studium Nauki Języków Obcych bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8,  (Wydziały W-1, W-2, W-8, W-9, W-10, W-11).
 5. Kandydaci podchodzą do egzaminu kierunkowego 26.06.2017 r. godz. 11.15 262/A4
 6. Dnia   28.06.2017 r . od godz. 9.00 s. 103 bud. A4 Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, podczas których Kandydaci prezentują swoje osiągniecia naukowe przedstawiając portfolio. Kandydatom towarzyszy pracownik naukowy proponowany na opiekuna naukowego.
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia 30.06. 2017 r.

Do 18.07.2017 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania
 

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacyjny na rok akademicki 2017/2018:


 • Do dnia 06.06.2017 r. poszczególne komisje rekrutacyjne oraz Zespół Konsultantów analizują wstępnie dokumentację kandydatów, proponują Rektorowi listę osób dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego i ustalają szczegółowy harmonogram egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych.

 • 09.06.2017 r. Rektor ogłasza listę osób dopuszczonych przez komisje rekrutacyjne do postępowania kwalifikacyjnego zawierającą określenie dyscypliny lub dyscypliny i specjalności oraz nazwiska proponowanych opiekunów naukowych, a także podaje szczegółowy wykaz terminów (daty, godziny, numery sal) postępowania kwalifikacyjnego dla wszystkich dopuszczonych kandydatów oraz nazwiska swoich przedstawicieli w komisjach rekrutacyjnych na wydziałach.

 • Do dnia 12.06.2017 r. Dział Nauczania (Uczelniany Sekretariat Studiów Doktoranckich) przekazuje listy kandydatów do Studium Języków Obcych.

 • Do dnia 13.06.2017 r. Rektor wydaje decyzje w sprawie ew. odwołań.

 • Do dnia 14.06.2017 r. komisje rekrutacyjne oraz Zespół Konsultantów wraz z ew. powołanymi ekspertami przygotowują ogólne i kierunkowe testy egzaminacyjne, które zostają zdeponowane u Rektora do dnia egzaminu.
   
 • W dniu 22.06.2017 r. (czwartek)  odbędzie się egzamin ogólnouczelniany dla kandydatów na studia doktoranckie. Egzamin przygotowuje Zespół Konsultantów wraz z Uczelnianym Sekretariatem Studiów Doktoranckich.

 • Egzamin z języka angielskiego odbędzie się 23.06.2017 r. (piątek).  Egzamin z języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego odbędzie się  23.06.2017 r. (piątek) godz. 10:00 w Studium Języków Obcych (bud. H4).

 • W dniach 26.06.2017 r. – 28.06.2017 r. komisje rekrutacyjne organizują rozmowy kwalifikacyjne i ew. ustne egzaminy kierunkowe (w dyscyplinie) na wydziałach. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Rektora. Kandydatowi towarzyszy pracownik naukowy proponowany na opiekuna naukowego i przewidziany na promotora. W przypadku, gdy pracownik ten nie może uczestniczyć w spotkaniu komisja może pominąć jego obecność lub zaprosić innego pracownika naukowego np. wskazanego przez tegoż pracownika.

 • Do dnia 30.06.2017 r. komisje rekrutacyjne na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, według przyjętych na wydziale szczegółowych warunków i trybu rekrutacji opartych na systemie punktowym oraz zgodnie z określonymi przez rady wydziałów liczbami miejsc, przedstawiają dziekanom oraz Zespołowi Konsultantów wyniki postępowania rekrutacyjnego i propozycje przyznania stypendium doktoranckiego w formie list rankingowych.

 • Do dnia 03.07.2017 r. komisje rekrutacyjne na wydziałach ogłaszają decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. Decyzje te przekazywane są kandydatom na piśmie. Wzory decyzji w załączeniu. Decyzja staje się prawomocna po jej skutecznym doręczeniu. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora.

 • Do dnia 04.07.2017 r. doktoranckie komisje stypendialne na podstawie wyników osiągniętych w postępowaniu rekrutacyjnym, uwzględniając zaproponowaną tematykę badawczą, rozpatrują i opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego. Kierownicy studiów doktoranckich przekazują Rektorowi listy doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, ze wskazaniem doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium ze środków finansowych przekazanych do dyspozycji wydziału. Do listy dołącza się wykaz najlepszych doktorantów, w stosunku do których wnosi się o sfinansowanie stypendiów ze środków pozostających w dyspozycji Rektora.

 • W dniach 05.07.2017 r. – 14.07.2017 r. komisje rekrutacyjne przekazują do Działu Nauczania (Uczelnianego Sekretariatu Studiów Doktoranckich) wykaz osób przyjętych na studia doktoranckie.

 • Do dnia 17.07.2017 r. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 • Do dnia 04.09.2017 r. Dział Nauczania (Uczelniany Sekretariat Studiów Doktoranckich) wprowadza do bazy komputerowej informacje o nowo przyjętych doktorantach.

 • Postępowanie kwalifikacyjne dla cudzoziemców komisje rekrutacyjne, za zgodą Rektora, mogą przeprowadzać także w innych terminach.

 • W przypadku, gdy liczba przyjętych kandydatów jest mniejsza od określonej w drodze uchwały rady wydziału liczby miejsc, na wydziałach może zostać przeprowadzona.


 

Terminarz procesu rekrutacji dodatkowej na rok akademicki 2016/2017:

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej należy składać do dnia 12 września 2016 r. w godz. 8:00 - 15:00 w Dziale Nauczania, bud. A-1 pok. 153

1. Kandydaci podchodzą do egzaminu z języka obcego, który odbywa się w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej:

 • Egzamin z języka angielskiego, odbędzie się 16.09.2016 r. w bud. C-13 sala 1.27 godz. 10.00
  (tylko Wydziały W-1, W-2, W-8, W-9, W-11).

 • Egzamin z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego odbędzie się 16.09.2016 r. godz. 10:00
  (Studium Nauki Języków Obcych bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8 (tylko Wydziały W-1, W-2, W-8, W-9, W-11).

2. Kandydaci podchodzą do egzaminu kierunkowego 21.09.2016 r. godz. 11.15 sala 262 bud. A4.

3. Dnia 22.09.2016 r. od godz. 9.00 s. 103 bud. A4 Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, podczas których Kandydaci prezentują swoje osiągnięcia naukowe przedstawiając portfolio. Kandydatom towarzyszy pracownik naukowy proponowany na opiekuna naukowego.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia 26.09. 2016 r.

Do 27.09.2016 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania

Terminarz procesu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 (archiwum) - pobierz plik

 

Być doktorem nauk ścisłych

Absolwentom, którzy wybierają drogę kariery naukowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny oferuje kształcenie na czteroletnich studiach doktoranckich. Studia III stopnia prowadzone są w systemie stacjonarnym, w następujących dyscyplinach:
   • energetyka
   • budowa i eksploatacja maszyn

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest odpowiednio wysoka średnia ocen ze studiów II stopnia, zdanie egzaminu ogólnego i testu językowego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej energetyka oraz  budowa i eksploatacja maszyn.

Dzięki rozwiniętej współpracy międzynarodowej (Niemcy, Anglia, Francja, Holandia itp.) doktoranci mają możliwość zrealizowania części studiów na wybranej uczelni za granicą, by w ten sposób zdobyć szerokie doświadczenie dydaktyczno-naukowe.

Więcej informacji na temat rekrutacji i realizacji studiów III stopnia znaleźć można na stronie: Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty