Strona główna | Studia stacjonarne III-go stopnia | Praca zarobkowa
 

PRACA ZAROBKOWA

 Doktoranci mogą podejmować pracę zarobkową w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych za zgodą Rady Wydziału dotyczącą danego roku akademickiego, jeżeli realizują odpowiednie godziny praktyk zawodowych wyłącznie w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie.

W takiej sytuacji doktoranci traktowani są jako specjaliści spoza Uczelni – zatrudniani są na umowy cywilno-prawne.

 Maksymalny roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta w ramach pracy zarobkowej nie może przekroczyć:

- dla doktorantów pobierających stypendium – 90 godzin obliczeniowych rocznie,

-dla doktorantów nie pobierających stypendium – 150 godzin obliczeniowych rocznie.

Doktorant, któremu obniżono wymiar praktyk zawodowych albo całkowite zwolniono go z obowiązku ich odbycia (na zasadach podanych w punkcie 4.12 zał. do ZW 61/2013), nie może podejmować pracy zarobkowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 Wniosek= zał. 5 do ZW 61/2013 Wykaz godzin zajęć dydaktycznych zleconych doktorantowi
 

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych: do 16.09.2013 r.

 

Po wykonaniu zajęć objętych umową, rachunek podpisany przez wykonawcę należy przekazać do Działu Nauczania, który po dokonaniu kontroli merytorycznej przekazuje niezwłocznie dokumenty do Działu Spraw Pracowniczych w celu dokonania wypłaty.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty